فهرست

ارزیابی آموزشی بیمارستان کودکان فوق تخصصی شفیع زاده امیر کلا بوسیله تیم ارزیابی ارشدآموزشی وزارت بهداشت .

 

مورخ  97/09/05