فهرست

شرح وظایف کارشناس هماهنگ کننده ایمنی

شرح وظایف کارشناس هماهنگ کننده ایمنی:

 1. گزارش فعالیت ها به مسئول فنی/ ایمنی و فعالیت زیر نظر وی و رونوشت به کلیه بخش ها/واحدها و اطلاع کلیه کارکنان از آن
 2. هماهنگی با مسئول فنی/ایمنی بیمار در تمامی اقدامات
 3. بازدیدهای برنامه ریزی شده با مشارکت مسئولان بخش ها/واحد ها و مدیران مرتبط برای بررسی وضعیت ایمنی بیمار
 4. بررسی مخاطرات و عوامل تهدید کننده ایمنی بیمار و اجرای راهکارها بر مبنای آن
 5. نیاز سنجی از کارکنان بالینی و پشتیبانی جهت طراحی و برگزاری دوره های آموزشی مربوط به ایمنی بیمار
 6. انجام ممیزی های دوره ای ایمنی بیمار
 7. مشارکت در تدوین شاخص های ایمنی بیمار
 8. پایش شاخص های ایمنی بیمار و گزارش نتایج و تحلیل دوره ای موانع بازدارنده به مسئول فنی/ایمنی بیمار
 9. حضور و مشارکت فعال در کمیته ها به ویژه کمیته مرگ و میر، انتقال خون و ...
 10. مشارکت در برنامه ریزی و ارتقا گزارش وقایع ناخواسته
 11. هماهنگی برای برگزاری جلسات تحلیل ریشه ای وقایع ناخواسته
 12. مشارکت با واحدها/ بخش های مرتبط در زمینه اقدامات اصلاحی خطاها و وقایع ناخواسته به منظور پیشگیری از وقوع مجدد وقایع مشابه