فهرست

روز و شـبـم از غـصـــه یکیست اربـعین دست و روبوسی زوار مرا کشت زه فــراق حـرمـــت حسین(ع) اللهم الرزقنا کربلا