فهرست

حضور ارزیاب محترم کشوری وزارت بهداشت

حضور سرکار خانم ضیائی، ارزیاب محترم کشوری وزارت بهداشت به همراه جناب آقای امامقلی زاده مدیر محترم پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل جهت ممیزی