فهرست

بمناسبت روز ایمنی بیمار حضور رئیس ، مدیر و کارکنان از بخش های مختلف بیمارستان