فهرست

به مناسبت 17سپتامبر(۲۷شهریورماه)روز جهانی ایمنی بیمار،بازدیدتیم مدیریتی ایمنی بیماربیمارستان

به مناسبت 17سپتامبر(۲۷شهریورماه)روز جهانی ایمنی بیمار،بازدیدتیم مدیریتی ایمنی بیماربیمارستان ازتمامی بخشهاوواحدهای پاراکلینیک بااهداهدایا