فهرست

ارتقا علمی اساتید برجسته بیمارستان کودکان شفیع زاده امیر کلا

ارتقا علمی اساتید برجسته بیمارستان کودکان شفیع زاده امیر کلا

ارتقا علمی جناب  آقای دکتر احمد تمدنی ازمرتبه دانشیاری به مرتبه استادی

 

 

ارتقا علمی جناب  آقای دکترمرتضی علیجانپور ازمرتبه استاد یاری به مرتبه دانشیاری