فهرست

عفونی، ایمونولوژی ، ریه ، قلب

 

ریاست بخش غدد: دکتر مرتضی علیجانپور

 

سرپرستار بخش:سرکار خانم شهلا شاکری

سرکار خانم شهلا شاکری کارشناس پرستاری با سابقه هیجده سال خدمت در بخش های ارتوپدی شهید بهشتی وداخلی اطفال و

شش سال مربی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل

بخش داخلی یک دارای 30تخت شامل بخش های عفونی  ,ایمونولوژی , ریه, غدد وقلب می باشد

 

بخش عفونی توسط دکتر محمدی ودکتر محمد پور ویزیت می شوند رئیس بخش دکتر محمدی می باشد

رئیس بخش ریه دکتر کیانی ,رئیس بخش ایمونولوژی دکتر محمدزاده ,رئیس بخش غدد دکتر علیجانپور ورئیس بخش قلب دکتر بابازاده می باشد

خدمات پرستاری توسط نوزده پرسنل پرستاری انجام می شود