بارگزاری
فهرست

پرسنل دفتر پرستاری 7 نفر و تحت عناوین زیر می باشند:


مهری عمو اقلی طبری

مهری عمو اقلی طبری مدیر خدمات پرستاری

ژاله اسدی شهمیرزادی

ژاله اسدی شهمیرزادی سوپروایزر آموزشی

فاطمه یزدانی بارفروش

فاطمه یزدانی بارفروش سوپروایزر گردشی