بارگزاری
فهرست
سمیه حسن پور

سمیه حسن پور مسئول بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

کارشناسی پرستاری از دانشکاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

کارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه از دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

17 سال سابقه کار

رقیه ابراهیمیان

رقیه ابراهیمیان کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

کارشناس پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی بابل

13 سال سابقه کار