فهرست

حضور وزیر بهداشت ساعت ۱۷ روز ۵ شنبه مورخ ۷ دی ماه در بیمارستان،جهت بازدید از ساختمان نوین درمانی و بخش اورژانس