فهرست

اعتبار بخشی بیمارستان کودکان شفیع زاده امیرکلا مورخ 1401/07/25

شروع اعتبار بخشی بیمارستان با حضور ارزیابان محترم جناب آقای محمد امامقلی زاده جناب آقای نادعلی اکبریان سرکار خانم معصومه قلی پور