فهرست

جلسه ی هم اندیشی با خیرین در روز سه شنبه (ساعت 11 صبح)

جلسه ی سی و سوم : هم اندیشی با خیرین با حضور افتخاری آقای دکتر زاهد پاشا و آقای دکتر سرخی و خیر نیک اندیش جناب آقای سید صادق موسوی.