فهرست

کنفرانس علمی یکروزه(دارای امتیاز باز آموزی) ویژه پزشکان متخصص کودکان و پزشکان عمومی

کنفرانس علمی یکروزه(دارای امتیاز باز آموزی) ویژه پزشکان متخصص کودکان و پزشکان عمومی

عنوان : سنگ کلیه در کودکان

تاریخ اجرا:1401/11/06

مکان:

سالن کنفرانس بیمارستان کودکان

دبیر علمی برنامه:جناب آقای دکتر هادی سرخی