فهرست

به مناسبت تحویل سال نو ،بازدید جناب آقای دکتر خاکساریان از بخش های مختلف درمانی و اداری و اهدای لوح تقدیر ،گل وشیرینی