فهرست

رسالت(Mission)

 

 

بیمارستان فوق تخصصی کودکان شفیع زاده امیرکلا

به عنوان یک مرکز آموزشی، درمانی، پژوهشی کارا و اثربخش با هدف تامین سلامت کودکان در کشور بدون توجه به عوامل نژادی، قومی و

 

جنسیتی با تکیه بر دانش و فن آوری روز با بهره برداری از حضور اساتید مجرب و کارکنان کارآمد و دلسوز در زمینه انواع بیماری های

 

کودکان و نوزادان خدمت نموده و با هدف ارتقای مستمر کیفیت و افزایش رضایتمندی بیماران و همراهان در راستای اصول اعتباربخشی به

 

بهترین نحو گام بر می دارد.