فهرست

مشخصات اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی مرکز

 

بیمارستان کودکان مرحوم شفیع زاده امیرکلا

Amirkola Children’s Hospital

آدرس: بابل، امیرکلا، بیمارستان کودکان، کد پستی 4731741151

تلفن تماس: 4-32354951-11-98+

تلفن گویای نوبت دهی درمانگاه بیمارستان کودکان امیرکلا: 5-32342152-11-98+

Address: No 19, Amirkola Children’s Hospital, Amirkola, Babol, Mazandaran Province, 47317-41151, IR Iran

Tel: +98-11-32354951-4

 

 

مشخصات اعضای هیئت علمی:

Academic Members

ردیف

نام و نام خانوادگی Name

رشته تحصیلی Field

ایمیل Email Address

 

1

دكتر موسي احمدپور

Ahmadpour-kacho Mousa

فوق تخصص نوزادان

Pediatrician & Neonatologist

 

mousa_ahmadpour@hotmail.com

 

2

دكتر محمدرضا اسماعيلي

Esmaeili-dooki Mohammad Reza

فوق تخصص گوارش کودکان

Pediatric gastroenterologist

 

esmaeilidooki@yahoo.com

 

3

دكتر سهيل اوصيا

Osia Soheil

فوق تخصص جراحی کودکان

Pediatric Surgeon

 

s.osia109@yahoo.com

 

4

دکتر کاظم بابازاده

Babazadeh Kazem

فوق تخصص قلب کودکان

Pediatric Cardiologist

 

kbabazadeh@hotmail.com

 

5

دكتر رحيم براري‌ سوادكوهي(بازنشسته)

Barari Sawadkohi Rahim

فوق تخصص عفونی کودکان

Pediatric infectious disease

 

sawadkohi1330@yahoo.com

 

6

دکتر احمد تمدنی

Tamaddoni Ahmad

فوق تخصص خون و سرطان کودکان

Pediatric Hematologist & Oncologist

 

drtamaddoni@yahoo.com

 

7

دکتر یدا... زاهدپاشا

Zahed Pasha Yadollah

فوق تخصص نوزادان

Pediatrician & Neonatologist

 

zypasha@gmail.com

 

8

             دکتر محسن محمدی

       Mohamadi Mohsen 

 

 فوق تخصص عفونی کودکان 

Pediatric infectious disease 

 

dr.mohamadi61@yahoo.com 

 

9

دكتر هادي سرخي

Sorkhi Hadi

فوق تخصص کلیه کودکان

Pediatric Nephrologist

 

hadisorkhi@yahoo.com

 

10

دكتر محمدرضا صالحي‌عمران

Salehiomran Mohammad Reza

فوق تخصص اعصاب کودکان

Pediatric Neurologist

 

salehiomran@yahoo.com

 

11

دکتر سحر صدر محررپور

Sadr Moharerpoor Sahar

فوق تخصص کلیه کودکان

Pediatric Nephrologist

 

saharsadr2000@yahoo.com

 

12

دکتر مرتضی علیجانپور

Alijanpour Morteza

فوق تخصص غدد کودکان

Pediatric Endocrinologist

 

m.alijanpour@yahoo.com

 

13

دکتر حمیدرضا قائمی

Ghaemi Hamidreza

فوق تخصص قلب کودکان

Pediatric Cardiologist

 

ghaemi.hamidreza@gmail.com

 

14

دكتر علی محمدپور میر

Mohammadpour-Mir Ali

فوق تخصص عفونی کودکان

Pediatric infectious disease

 

alimmir41@gmail.com

 

15

دكتر ايرج محمدزاده

Mohammadzadeh Iraj

فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان

Pediatric clinical Immunologist & allergist

irjmoh2000@yahoo.com

 

16

دكتر حسن محمودي

Mahmoodi-Nesheli Hassan

فوق تخصص خون و سرطان کودکان

Pediatric Hematologist & Oncologist

 

mahmoodi86@yahoo.com

 

17

دکتر ساناز مهربانی

Mehrabani Sanaz

فوق تخصص گوارش کودکان

Pediatric gastroenterologist

 

mehrabanisanaz@yahoo.com

 

18

دکتر آرمان مسعودی

Masoudi Arman

فوق تخصص روانپزشکی کودکان

Pediatric Psychiatrist
arman.masoudi58@gmail.com

 

19

دكتر عباس هاديپور

Hadipoor Abbas

فوق تخصص جراحی کودکان

Pediatric Surgeon

 

a_hadipoor@yahoo.com

 

20

دكتر نعيمه نخجواني(بازنشسته)

Nakhjavani Naeimeh

متخصص کودکان

Pediatrician

 

n_nakhjavani34@yahoo.com

 

21

دکتر راحله مهرآیین

Mehraeen Raheleh

متخصص رادیولوژی

Radiologist

 

sany_monzavi@yahoo.com

 

22

دکتر قدم علی طالبی

Talebi Ghadamali

متخصص فیزیوتراپی

Physiotherapist

 

gh.talebi@mubabol.ac.ir

 

23

خانم سیما تاجیک

Tajik Sima

کارشناس ارشد شنوایی سنجی

Audiologists

 

sima.tajik@yahoo.com

 

24

خانم تبسم عظیمی

Azimi Tabassom

کارشناس ارشد آسیب شناسی گفتار و زبان

Speech Language Pathologist

 

t_azimi_msst16@yahoo.com

 

 

مشخصات اعضای غیر هیئت علمی:

Non-Academic Members:

 

25

دکتر محمد پور نصرا...

Pornasrollah Mohammad

متخصص علوم آزمایشگاهی و پاتولوژی

Pathologist

 

pornasrollah@yahoo.com

 

26

دکتر حاجی قربان نورالدینی

Nooreddini Haji-Ghorban

متخصص رادیولوژی

Radiologist

 

nooreddini@gmail.com

 

27

دکتر حسین شهاب انداز

Shahabandaz Hossein

متخصص رادیولوژی

Radiologist

 

h_shahab@hotmail.com

 

28

دکتر رویا قائمیان نژاد

Ghaemiannejad Roya

متخصص رادیولوژی

Radiologist

 

dr_ro_ghaemiannejad@yahoo.com

 

29

دکتر رضا خالق نژاد

Khaleghnejad Reza

متخصص رادیولوژی

Radiologist

 

khaleghnejadr@gmail.com