فهرست

مشخصات اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی مرکز

  بیمارستان کودکان مرحوم شفیع زاده امیرکلا Amirkola Children’s Hospital آدرس: بابل، امیرکلا، بیمارستان کودکان، کد پستی 4731741151تلفن تماس: 4-32354951-11-98+تلفن گویای نوبت دهی درمانگاه بیمارستان کودکان امیرکلا: 5-32342152-11-98+Address: No 19, Amirkola Children’s Hospital, Amirkola, Babol, Mazandaran Province, 47317-41151, IR IranTel: +98-11-32354951-4

معرفی