فهرست

واحد پیوند

ریاست بخش: آقای دکتر احمد تمدنی

                                                                      

پزشکان بخش:  آقای دکتر احمد تمدنی                    و                    آقای دکتر حسن محمودی

مدرک:  فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی

سرپرستار بخش:

 

 

سرکار خانم سمیه شیرکش دانشجوی دکتری پرستاری، کارشناس ارشد پرستاری کودکان و دارای  17 سال سابقه خدمت در بخش های داخلی، انکولوژی و هماتولوژی و پیوند مغز استخوان

بخش پیوند مغز استخوان بطور رسمی از شهریور1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. تا کنون تعداد 327 پیوند مغز استخوان در این مرکز انجام شده است.

در حال حاضر بخش پیوند مغز استخوان دارای 6 تخت ایزوله با امکانات کامل برای بیماران می باشد و بخش پست پیوند در مجاورت بخش پیوند دارای امکانات بستری 2 بیمار می باشد.

اتاق جداسازی سلولهای بنیادی نیز در مجاورت بخش پیوند قرار دارد و مجهز به دو دستگاه جداسازی سلولی می باشد. در این واحد، جداسازی سلولهای بنیادی توسط  پرسنل آموزش دیده انجام می شود.