فهرست

بخش اورژانس

 

بخش اورژانس                                                         

* رئیس بخش : دکتر محسن محمدی فوق تخصص عفونی کودکان

*  سرپرستار : سرکار خانم نسرین رحیمی

* نوع ارائه خدمات : شبانه روزی

* تعداد پرسنل درمانی در هر شیفت

 -
دستیار تخصصی :  1 نفر

 - انترن:  2 نفر

 - پرستار:  12 نفر

-تریاژ: 1 نفر

-منشی: 1نفر

* تعداد تخت   : 25تخت

تجهیزات پزشکی

- چادر اکسیژن ا عدد
- الکتروشوک  1 عدد
- ساکشن   4 عدد
-
ECG 
ع2عدد
- مانیتورینگ اطفال   2 عدد
- مانیتورینگ (الکتروشوک)  1 عدد
- نبولایزر   2 عدد
- هود شیمی درمانی   1 عدد
- دستگاه گرم کننده خون  1 عدد
- پمپ سرنگ انفوزیون  1 عدد
- لارنگوسکوپ  5 تیغه 1 دستگاه
- کیف آمبولانس 1 دستگاه