فهرست

Icu نوزادن

رئیس بخش NICU : دکتر یدالله زاهد پاشا   مدرک:فوق تخصص نوزادان

بخش NICU بیمارستان کودکان امیرکلا از مرداد 1373 با 3 تخت فعال افتتاح گردیدکه در حال حاضر با داشتن 16 تخت وظیفه خدمت رسانی به نوزادان نیازمند به مراقبت سطح 3 را برعهده دارد.

دکتر یداله زاهدپاشا فوق تخصص نوزادان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل  رئیس بخش NICU  و موسس این بخش در این مرکز می باشند.

دکتر موسی احمدپور فوق تخصص نوزادان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل  نیز به عنوان پزشک معالج در این بخش فعالیت می نمایند.

خانم طاهره جهانگیر سرپرستار بخش NICU با 23 سال سابقه کار دراین بخش کارشناس پرستاری  وکارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی می باشد که دوره های حرفه ای NICU را گذرانده و مدارك کافی در زمینه دوره های مدیریت عمومی را دارا می باشد.

پزشک مقیم در تمام اوقات شبانه روز به عنوان فلوی فوق تخصصی نوزادان در بخش NICU مشغول خدمت رسانی می باشد. پرستاران مسئول شیفت دارای مدارك کارشناسی پرستاری و ارشد NICU  با سابقه کار حداقل 2 تا 21 سال می باشند که دوره های حرفه ای NICU را گذرانده اند.

در این مرکز در تمام طول شبانه روز و تمام  ایام هفته خدمات پرستاری و پزشکی به نوزادان ارائه می گردد.