فهرست

واحد فیزیوتراپی

رئیس بخش:  دکتر قدمعلی طالبی   مدرک:  دکترای تخصصی فیزیوتراپی

مسئول واحد:  مژگان توسلی  مدرک:  کارشناس فیزیوتراپی   از دانشگاه  علوم پزشکی شیراز 24 سال سابقه کاری  EMAIL:tavassolimojgan@yahoo.com

تعداد تخت: 4 تخت در کابین  و 1 عدد تخت frame

تعداد دانشجویان فیزیو تراپی:11 دانشجوی  سراسری و بین المللی

دستگاههای موجود در بخش: 2  عدد    U.S

4  عدد  IENS , استیمولاتور

1  دستگاه  H.P

1  دستگاه  IR  ,  دوچرخه  ثابت

خدمات ارائه:  بیماران  بستری در بخش و بیماران سرپایی  مراجعه کننده  به واحد فیزیو تراپی  اعم از کودک و بزرگسال