فهرست

درس آموخته ها

هرکه ناموخت از گذشت روزگار                   هیچ ناموزد از هیچ آموزگار

زندگی یعنی تجربه و کسانی در این کشاکش سخت برنده اند،که ازتجربیات دیگران استفاده کنند. همانطورکه همه می دانیم زکات علم نشر آن است و زکات تجربه نیز نشر تجربه می باشد. بسیاری از تجربیات به ظاهر ساده ما در زندگی روزمره، در صورت مکتوب شدن می تواند به درد بسیاری از افراد دیگر نیز بخورد. مرکز آموزش درمانی کودکان شفیع زاده امیرکلا در این قسمت اقدام به بارگذاری درس آموخته های  حاصل از RCA(تحلیل ریشه ای خطا)  در مرکز را نموده تا با اشتراک گذاری و یادگیری و به عنوان تجربه های درمانی در پیشگیری از بروز خطا و بهبود ایمنی بیماران موثر واقع شود. لطفا مطالعه کنید و در صورت لزوم نظرات و پیشنهادات خود را به کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار ارسال نمایید.

 

درس آموخته شماره یک: همکاران محترم جهت پیشگیری از سقوط بیمار موارد ذیل را به خاطر بسپارید:

درس آموخته شماره دو: جلوگیری از ثبت اشتباه درخواست آزمایشات در سیستم HIS:

درس آموخته شماره سه: همکاران محترم لطفا در زمان دارودهی بیماران به نکات ذیل توجه بفرمایید: