فهرست

فرایند های اصلی بیمارستان

                                                                                       

Tachycardia            bradycardi          cardiac arrest                        فرایند خدمات پاراکلینیک آزمایشگاه

 

 

                                                                                                                 

فرایند ارائه خدمات پاراکلینیک رادیولوژی                                      فرایند اعزام                                                   فرایند پذیرش

 

 

                                                                    

        فرایند ترخیص                      فرایند دارو دهی