فهرست

واحد ژنتیک

* آزمایشگاه ژنتیک بیمارستان کودکان امیرکلا وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهرستان بابل در سال 1378 تاسیس شده است. این آزمایشگاه با بهره وری از امکانات پیشرفته روز دنیا تاکنون بیش از 5000 تشخیص پیش از تولد از استانهای مختلف کشور داشته است. این آزمایشگاه جزء اولین مراکز دولتی عضو شبکه آزمایشگاهی کشوری تشخیص پیش از تولد و مورد تایید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و کارشناسان سازمان بهداشت جهانی می باشد.

آزمایشات قابل پذیرش در این آزمایشگاه:

1 تعیین موتاسیون مرحله اول و دوم بتاتالاسمی                                                            5- تعیین جنسیت

2-تعیین موتاسیون مرحله اول و دوم آلفاتالاسمی                                                            6: تعیین هویت یا Paternity Test

3-تعیین موتاسیون مرحله اول و دوم دلتا تالاسمی                                                          7- انجام آزمایشات کایمریسم

4- تعیین موتاسیون مرحله اول و دوم برای افراد مشکوک به CF یا مبتلا به CF

تجهیزات پزشکی در این آزمایشگاه:

1 انواع میکروسکوپ ( دوچشمی، سه چشمی، اینورت)                         5-  سیستم های کالیبراسیون و اندازه گیری ( اسپکتروفتومتر، PH متر، ترازو)                        

2- انواع هود ( کلاس I و II )                                                                6- سیستم های سرمایشی( یخچال، فریزر، سردخانه)

3 انواع انکوباتور ( جوش، فور، اتو، CO2 دار )                             7-  سیستم الکتروفورز و عکسبرداری از ژل

4 ترموسیکلر( معمولی،گردینت)                                                   8-  انواع سانتریفوژ ( معمولی، یخچال دار، Swing Out ، ثابت)                                                                                                                           

رئیس و مسول فنی بخش ژنتیک: دکترهاله اخوان نیاکی

سوپروایزر بخش: سید علی بنی هاشمی.

کارشناسان: ماندانا عزیزی- رضایوسفی کمانگری- مهناز باقر شیرودی

آدرس: استان مازندران شهرستان بابل- شهر امیرکلا جنب اداره پست ساختمان تالاسمی- مرکزتخصصی ژنتیک امیرکلا..

تلفن و نمابر: 32345874-011