فهرست

دکترحسن نتاج مدیرمحترم مرکزدرحاشیه عمل جراحی دکترقاسمی متخصص جراحی پلاستیک ولب ازدانشگاه آلمان

دکترحسن نتاج مدیرمحترم مرکزدرحاشیه عمل جراحی دکترقاسمی متخصص جراحی پلاستیک ولب ازدانشگاه آلمان به خبرنگاران شبکه طبرستان گفتند ایشان هرفصل ۳تا۶ماهه بصورت رایگان هم استانی هایمان رادربیمارستان کودکان امیرکلاجراحی می کنندودرطول ۳سال که بااین مرکزارتباط دارندحدود۵۰بیمارراجراحی کردند

 

 

عمل جراحی توسط پزشک ایرانی مقیم آلمان و تیم همراه بصورت رایگان بر روی کودک 10 ماهه در بیمارستان کودکان شفیع زاده امیرکلا