فهرست

بازدیدجناب آقای دکترحاج احمدی معاون محترم توسعه دانشگاه از بیمارستان کودکان شفیع زاده امیرکلا

بازدیدجناب آقای دکترحاج احمدی معاون محترم توسعه دانشگاه وآقای علیزاده مدیرمالی وآقای مهندس تقی زاده مدیرمحترم دفترفنی دانشگاه به همراه جناب آقای دکترحسن نتاج مدیرمحترم مرکزکودکان امیرکلاازساختمان درحال ساخت نوین درمان ۹۶/۲/۷پنجشنبه