فهرست

شروع اعتبار بخشی بیمارستان دوشنبه 23 اسفند

اعتبار بخشی بیمارستان کودکان امیرکلا دوشنبه 23 اسفند آغاز و 25 اسفند به پایان می رسد.