فهرست

نوبت دهی درمانگاه مرکز آموزشی درمانی فوق تخصصی کودکان امیر کلا

نوبت دهی صبح و عصر درمانگاه

 ساعت شروع برای صبح    6 صبح و عصر  ساعت 10  صبح باشماره   تلفن5-32342152-011
 
 
توجه !  برای گرفتن برنامه درمانگاه به لینک زیر کلیک کنید
 

 

 

 

 
برنامه کلینیک شنوایی سنجی در  ماه 95
 شنبه یکشنبه  دوشنبه  سه شنبه
 چهارشنبه  پنج شنبه
 جمعه
 8-12  8-12 8-12  8-12 8-12 8-12  
8-12  8-12 8-12  8-12 8-12  8-12  
 8-12  8-12 8-12  8-12 8-12  8-12  
 8-12  8-12 8-12  8-12 8-12  8-12  
 8-12  8-12  8-12  8-12 8-12  8-12  
 8-12  8-12  8-12  8-12  8-12  8-12  
  برای تعیین نوبت شنوایی سنجی روزهای زوج , فرد 12-8با تلفن 5-32354951  داخلی  204 تماس بگیرید
 
ضمناً پزشکان ذیل در لیست تلفن گویا می باشند:
1- دکتر موسی احمدپور 2-دکتر یداله زاهدپاشا  3-دکتر رحیم سوادکوهی  4-دکتر کاظم بابازاده  5-دکتر حمیدرضا قائمی 6-   دکتر سحر صدر محررپور 8-دکتر ساناز مهربانی 10-دکتر احمد تمدنی 11-دکتر حسن محمودی  12-دکتر ایرج محمدزاده 13- دکتر علی محمدپور میر  14- دکتر سهیل اوصیا 15-دکتر عباس هادی پور  16- دکتر نعیمه نخجوانی
 
پزشکانی که در تلفن گویا نمی باشند و مراجعین محترم باید در مرکز جهت نوبت دهی حضور بعمل رساند عبارتند از:
1- دکتر هادی سرخی  2- دکتر محمدرضا اسماعیلی  3-دکتر محمدرضا صالحی عمران  4- دکتر مرتضی علیجانپور