فهرست

کارگاه آموزشی مدیران بیمارستان‌های دولتی کشوردر دانشگاه علوم پزشکی تهران و حضور جناب آقای دکتر حسن حسن نتاج مدیر محترم بیمارستان فوق تخصصی کودکان شفیع زاده امیر کلا