فهرست

به مناسبت روز درخت کاری کاشت درخت توسط ریاست، مدیریت ،کارکنان و خیرین در بیمارستان کودکان امیر کلا