فهرست

برگزاری تودیع دکتر موسی احمد پور و معارفه دکتر حسن محمودی با حضور دکتر سید فرزاد جلالی ریاست محترم دانشگاه