فهرست

بازدیدریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بابل جناب آقای دکترجلالی از بیمارستان کودکان امیر کلا

بازدیدریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بابل جناب آقای دکترجلالی ومعاونین جناب آقای دکتررضازاده ودکترشریف پورازبیمارستان کودکان امیرکلا واستقبال دکتراحمدپوررئیس وودکترحسن نتاج مدیرمحترم بیمارستان 96/11/7