فهرست

بازدید دکتر حسن نتاج مدیر محترم بیمارستان از بخش های مختلف بیمارستان