فهرست

به مناسبت روزپرستارمراسم جشنی باحضورمسئولین محترم

به مناسبت روزپرستارمراسم جشنی باحضورمسئولین محترم هلال احمرخیرین شفیع زاده اعضا محترم هیئت علمی اعضای محترم شورای شهرامیرکلا خیرین محترم شهرامیرکلا مشاورریاست دانشگاه وریاست مدیریت وکارکنان بیمارستان وبادعوت ازبازنشسته هاومدیران وروسای سابق بیمارستان ازآنهاتقدیربعمل آمد96/11/5