فهرست

بازدیدپایگاه وکانون شهیدمدافع حرم رجایی فر استقبال دکترحسن نتاج مدیرمحترم بیمارستان

بازدیدپایگاه وکانون شهیدمدافع حرم رجایی فر موزیرج واهدادسته گل وتبریک به پرستاران استقبال دکترحسن نتاج مدیرمحترم بیمارستان