فهرست

به مناسبت روز پرستار بازدید آقای دکتر حسن نتاج ازبخش های مختلف بیمارستان

به مناسبت سوم بهمن روزپرستاربازدیدجناب آقای دکترحسن نتاج مدیرمحترم وسرکارخانم طبری مترون ومسئولین ازبخشهای مختلف بیمارستان واهدادسته گل وتبریک به پرستاران 96/11/3