فهرست

بازدیدریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بابل جناب آقای دکترجلالی از بیمارستان کودکان امیر کلا

بازدیدریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بابل جناب آقای دکترجلالی ومعاونین جناب آقای دکتررضازاده ودکترشریف پورازبیمارستان کودکان امیرکلا واستقبال دکتراحمدپوررئیس وودکترحسن نتاج مدیرمحترم بیمارستان 96/11/7

به مناسبت روزپرستارمراسم جشنی باحضورمسئولین محترم

به مناسبت روزپرستارمراسم جشنی باحضورمسئولین محترم هلال احمرخیرین شفیع زاده اعضا محترم هیئت علمی اعضای محترم شورای شهرامیرکلا خیرین محترم شهرامیرکلا مشاورریاست دانشگاه وریاست مدیریت وکارکنان بیمارستان وبادعوت ازبازنشسته هاومدیران وروسای سابق بیمارستان ازآنهاتقدیربعمل آمد96/11/5

به مناسبت روز پرستار بازدید آقای دکتر حسن نتاج ازبخش های مختلف بیمارستان

به مناسبت سوم بهمن روزپرستاربازدیدجناب آقای دکترحسن نتاج مدیرمحترم وسرکارخانم طبری مترون ومسئولین ازبخشهای مختلف بیمارستان واهدادسته گل وتبریک به پرستاران 96/11/3