بخش راديولوژي

مسئول فنی رادیولوژی :  جناب آقای دکتر حاجی قربان نورالدینی

مسئول بخش : جناب آقای حسینعلی ملک زاده

نوع ارائه خدمات : شبانه روزی

تعداد پرسنل در هر شیفت : صبح   4 نفر ، عصر  2نفر ، شب   1 نفر 

2 نفر    کارشناس ،7 نفر    کاردان

تجهیزات پزشکی:

 رادیوگرافی – فلورسکوپی  2 دستگاه ، رادیوگرافی  2 دستگاه ، سونوگرافی  2 دستگاه ، رادیوگرافی پرتابل  3 دستگاه ، پروسسور اتوماتیک 1 دستگاه ، استابیلایزر    1 دستگاه

>
     
 
>