بخش جراحي و گوارش

 شامل 3 بخش جراحی ، گوارش و مغزو اعصاب می باشد  
*
رئیس بخش  جراحی : جناب آقای دکتر عباس هادی پور 

*
رئیس بخش گوارش : جناب آقای دکتر محمد رضا اسماعیلی
-
رشته تخصصی : فوق تخصص گوارش 
- ر
 آدرس الکترونیکی : esmaeilidooki@yahoo.com
*
رئیس بخش مغزو اعصاب : جناب آقای دکتر محمد رضا صالحی عمران
* سر پرستار : سرکار خانم رقیه آقالری
* نوع ارائه خدمات : شبانه روزی
*
تعداد پرسنل درمانی برای هر شیفت :
دستیار تخصصی :   3 نفر
انترن :   3 نفر
پرستار :   صبح   6 نفر / عصر  4 نفر / شب  4 نفر /

 
تعداد تخت :     29 تخت

 تجهیزات پزشکی :
آفتالموسکوپ ، اتوسکوپ : 1 عدد ،  لارنگوسکوپ : 1 عدد ،  ECG  : 1 عدد ، پمپ سرنگ : 1 عدد ، ساکشن : 3 عدد ،  
نبولایزر : 1 عدد

     
 
>