بخش هماتولوژي و نفرولوژی

*  رئیس بخش نفرولوژی : جناب آقای دکتر هادی سرخی

* رشته تخصصی : فوق تخصص نفرولوژی

* رئیس بخش هماتولوژی : جناب آقای دکتر احمد تمدنی

* سرپرستار : سرکار خانم فریبا خبیری

* نوع ارائه خدمات : شبانه روزی

* تعداد پرسنل درمانی در هر شیفت :

* دستیار تخصصی :     1 نفر

* انترن :    1 نفر

* پرستار :   صبح  4 نفر / عصر  2 نفر / شب   2 نفر

* تعداد تخت :       22 تخت

 

 تجهیزات پزشکی :
 پمپ سرم :  1 عدد  ،  لارنگوسکوپ :  2 عدد  ،  پمپ سرنگ : 1 عدد  ،  ساکشن :  4 عدد  ، 
ECG :  ه
1 عدد ، ترازو نوزاد :   1 عدد ، اولترا ویوله :  1 عدد  ،  آفتالموسکوپ :  1 عدد  ، تخت تاشو همرا بیمار:   7 عدد
هود شیمیایی:   1 عدد  ،  گرم کننده خون:  1 عدد

     
 
>