بخش عفوني

رئیس بخش : جناب آقای دکتر رحیم براری سوادکوهی

رشته تخصصی :

سرپرستار : سرکار خانم توران گیلانی

 نوع ارائه خدمات : شبانه روزی

 تعداد پرسنل درمانی در هر شیفت :

دستیار تخصصی :     1 نفر
انترن :                       1 نفر
پرستار :    صبح  5 نفر  / عصر  3 نفر
/  شب  3 نفر

  تعداد تخت : 13تخت

تعداد ایزوله: 3 تخت 

تجهیزات پزشکی :

آفتالموسکوپ و اتوسکوپ :  1 عدد

لارنگوسکوپ :    2 عدد

ساکشن :         2 عدد

اولترا ویوله :      1 عدد

نبولایزر :           3 عدد

ای کی جی:    1 عدد

ترازو نوزاد :       1 عدد

ترمومتر دیجیتالی :   1 عدد

ضد عفونی کننده   :      4 عدد

     
 
>