بخش نوزادان

رئیس بخش : جناب آقای دکتر یدالله زاهد پاشا
-
رشته تخصصی : فوق تخصص نوزادان  (CV)

-  آدرس الکترونیکی:  
 yzpasha@yahoo.com

*سرپرستار : سرکار خانم اعظم السادات مظلومی 
*نوع ارائه خدمات : شبانه روزی
*
تعداد پرسنل درمانی در هر شیفت
*دستیار فوق تخصصی :   3 نفر
*دستیار تخصصی :     1 نفر
*انترن :  1 نفر
*پرستار :   صبح  5 نفر / عصر   4 نفر /  شب   4 نفر

رئیس مرکز : دکتریداله زاه پاشا

*
تعداد تخت :     22 تخت

 
  

 تجهیزات پزشکی :

انکوباتور :   26 عدد ،  فتوتراپی :   23 عدد ،  ساکشن :    5 عدد ،   زمان سنج نور درمانی ( فتو تراپ ) : 1 عدد

پالس اکسی متر :  1 عدد ،  نبولایزر :  1 عدد ،  وارمر :   1 عدد ، گلوکومتر :  1 عدد ،  تخت احیا ء :   1 عدد

انکوباتور ترانس پورت :   1 عدد ،   فتوتراپی  انکوباتور   1 عدد

     
 
>