بخش  PICU

رئیس بخش : دکتر نعيمه نخجواني
 رشته تخصصی : 

 سرپرستار : سرکار خانم زهرا بياني                                             

*نوع ارائه خدمات : شبانه روزی                                                 

*تعداد پرسنل درمانی در هر شیفت
 

- دستیار تخصصی :  1نفر                                                             

- پرستار:  صبح  3نفر  ، عصر  2 نفر  ، شب   2 نفر                            

* تعداد تخت   : 4تخت

تجهیزات پزشکی
- مانیتور:   6 عدد
-
الکتروشوک : 1 عدد
-
ونتیلاتور : 5 عدد
- ساکشن : 4 عدد

ECG
:ص 1 عدد
-
ترازوی نوزاد : 1 عدد
-
بن ماری :  1 عدد
-
پالس اکسی متر: 1 عدد
-
نبولایزر : 1 عدد
- رفراکتومتر : 1 عدد

     
 
>