بخش NICU

رئیس بخش : جناب آقای دکتر یدالله زاهد پاشا

* سرپرستار : خانم طاهره جهانگیر

* نوع ارائه خدمات : شبانه روزی

* تعداد پرسنل درمانی در هر شیفت

- دستیار فوق تخصصی : 3 نفر

- دستیار تخصصی : 1 نفر

- پرستار :  صبح 4نفر ، عصر  4نفر ، شب  4 نفر
 کل پرستاران: 17 نفر
-
تعداد تخت : 10تخت

 

                                                                                
 

 تجهیزات پزشکی  

تعداد

نوع تجهیزاتتعدادنوع تجهیزاتتعدادتعدادنوع تجهیزات
   1 عدد ترانس   7عدد ونتیلاتور 
   7عدد پمپ سرنگ   4عدد  وارمر
   2 عدد بلاد گاز    6عدد انکوباتور
       10عدد   مانیتورینگ
        3 عدد  ساکشن
       10 عدد پالس اکسی متر
       1 عدد ECG

* رادیولوژی
- ترازو:  1عدد /  کمپرسور:  2عدد /  لارنکوسکوپ :   3عدد /  پمپ انفوزیون سرمی :   5 عدد
   

 

     
 
>