آزمایشگاه 
  
 مسئول فنی آزمایشگاه : جناب آقای دکتر محمد پور نصرالله

مسئول بخش : خانم مودب دوست

نوع ارائه خدمات : شبانه روزی

تعداد پرسنل درمانی در هر شیفت : صبح  10 نفر / عصر  2 نفر / شب 2 نفر
2  کارشناس
/  9  کاردان

 
  
 

تجهیزات پزشکی

بلادگاز 1 دستگاه ، آب مقطر گیری 1 عدد ، سل کانتر 1 عدد ، فلیم فتومتر همراه با کمپرسور  1 عدد ،  میکروسکوپ 2 دستگاه ، سانتریفوژ 2  عدد ، 
PH  متر 1 عدد ، اتوآنالایزر 1 عدد ، رفرکتومتر 1 عدد ، فور  1 عدد ، اتوکلاو  1 عدد ، انکوباتور 4 عدد ، اولتراویوله  1 عدد ، لاب ترون 1 عدد ، بن ماری 37     1 عدد ، اسپکترو فتومتری   1 عدد  ، روتاتور  2 عدد ،  هود   1 عدد ، هیتر   1 عدد ، فتو متر   1 عدد ، ترازوی حساس 1 عدد ، دیونالیزر  1 عدد ، رول میکسر   1 عدد

 
  
 
  
 
  
 
 
>