كتابخانه 
 

كتابخانه بيمارستان اميركلا به عنوان اولين كتابخانه واحد تابعه و بيمارستاني كه مجهز به كامپيوتر شده و بر اساس برنامه كتابداري پويا ( پارس آذرخش) فهرست نويسي و امانت كتاب ، search  مقالات و كارهاي كتابخانه اي را انجام مي دهد .
كتابخانه به عنوان تنها كتابخانه تخصصي و فوق تخصصي كودكان ، كليه عناوين كتب در رشته هاي مختلف اطفال را در بر دارد و در سطح استان مازندران پزشكاني كه مراجعه مي كنند را پوشش مي دهد.
خريد كتب لاتين از طزيق نمايشگاه بين المللي كتاب تهران انجام مي گيرد و كليه كتب رفرنس اطفال به روز و
up to date مي باشد.

در زمينه كتب پرستاري
، كليه كتب رفرنس فارسي و لاتين و عناوين مختلف و به روز اين رشته را داراست. كتابخانه بيمارستان عملاً در سال 1376 تاسيس شده و با يك كتابدار تاكنون كليه كارهاي كتابداري، خريد كتاب، تجهيزات كتابخانه ( كاردكس، قفسه كتاب، جاي روزنامه، ميز امانت، خريداري كتاب از نمايشگاه كتاب و ناشران فارسي) را انجام مي دهد. از آبان 1385 كتابخانه به ساختمان جديد نقل مكان كرده و با فضايي بزرگتر و سالن مطالعه مجزا در خدمت مراجعين محترم مي باشد.
درخواست مجلات تخصصي و فوق تخصصي اطفال سال 2007 كه مستقيماً به كتابخانه بيمارستان ارسال مي شود. 

 
كتابخانه با روزنامه اطلاعات و هفته نامه پزشكي اشتراك دارد وsearch به   مقالات پزشكي از طريق سايت هاي daneshyar، pub med ، ovid ، iran medexو... اينترنت مي پردازند.

 
 

كتابخانه بيمارستان اميركلا به عنوان اولين كتابخانه واحد تابعه و بيمارستاني كه مجهز به كامپيوتر شده و بر اساس برنامه كتابداري پويا ( پارس آذرخش) فهرست نويسي و امانت كتاب ، search  مقالات و كارهاي كتابخانه اي را انجام مي دهد .
كتابخانه به عنوان تنها كتابخانه تخصصي و فوق تخصصي كودكان ، كليه عناوين كتب در رشته هاي مختلف اطفال را در بر دارد و در سطح استان مازندران پزشكاني كه مراجعه مي كنند را پوشش مي دهد.
خريد كتب لاتين از طريق نمايشگاه بين المللي كتاب تهران انجام مي گيرد و كليه كتب رفرنس اطفال به روز و 
 up date مي باشد.
در زمينه كتب پرستاري
، كليه كتب رفرنس فارسي و لاتين و عناوين مختلف و به روز اين رشته را داراست. كتابخانه بيمارستان عملاً در سال 1376 تاسيس شده و با يك كتابدار تاكنون كليه كارهاي كتابداري، خريد كتاب، تجهيزات كتابخانه ( كاردكس، قفسه كتاب، جاي روزنامه، ميز امانت، خريداري كتاب از نمايشگاه كتاب و ناشران فارسي) را انجام مي دهد. از آبان 1385 كتابخانه به ساختمان جديد نقل مكان كرده و با فضايي بزرگتر و سالن مطالعه مجزا در خدمت مراجعين محترم مي باشد.
درخواست مجلات تخصصي و فوق تخصصي اطفال سال 2007 كه مستقيماً به كتابخانه بيمارستان ارسال مي شود. 

 
كتابخانه با روزنامه اطلاعات و هفته نامه پزشكي اشتراك دارد وsearch به   مقالات پزشكي از طريق سايت هاي daneshyar، pub med ، ovid ، iran medexو... اينترنت مي پرذازند.

     
 
>