نوبت دهی صبح و عصر درمانگاه       01/01/1395

تلفن    5-32342152-011

روز های هفتهنام پزشکتخصصصبح هاعصرها
شنبهدکتر یدالله زاهد پاشافوق تخصص نوزادان12-10 -
دکتر رحیم سواد کوهیفوق تخصص بیماریهای عفونی12-10 -
دکتر کاظم بابا زادهفوق تخصص قلب 12-10 6-3
دکتر سحر صدر محررپور فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری --
دکتر مرتضی علیجانپورفوق تخصص غدد ومتابولیسم-4-7
دکتر حسن محمودیفوق تخصص خون و سرطان-3-6
دکتر علی محمد پورفوق تخصص بیماریهای عفونی---

فوق تخصص مغز و اعصاب12-10-
دکتر ساناز مهربانیفوق تخصص گوارش-7-4
یکشنبه دکتر عباس هادی پورفوق تخصص  جراحی کودکان12-10-
 دکتر ساناز مهربانی فوق تخصص گوارش 12-10 -
دکتر نعیمه نخجوانیمتخصص کودکان12-10-
دکتر احمد تمدنیفوق تخصص خون و سرطان12-10-
دکتر سحر صدر محررپور فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری --7-4
دکتر مرتضی علیجانپورفوق تخصص غدد ومتابولیسم-7-4
دکتر حسن زمانیفوق تخصص قلب-7-5
دکتر علی محمد پورفوق تخصص بیماریهای عفونی---
دوشنبه   دکتر ایرج محمد زادهفوق تخصص اسم و الرژی12-10-
دکتر محمد رضا اسماعیلیفوق تخصص گوارش12-10-
دکتر محمد رضا صالحی عمرانفوق تخصص مغز و اعصاب11-9-
 دکتر سحر صدر محررپور  فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری  12-10 
دکتر علی محمد پورفوق تخصص بیماریهای عفونی12-10-
دکتر کاظم بابا زادهفوق تخصص قلب12-104-2
دکتر حسن محمودیفوق تخصص خون و سرطان-6-3
دکتر نعیمه نخجوانیمتخصص کودکان-7-4
دکتر مرتضی علیجانپورفوق تخصص غدد ومتابولیسم-7-4
 دکتر ساناز مهربانی فوق تخصص گوارش -- 7-4

فوق تخصص مغز و اعصاب12-10--
سه شنبه دکتر سهیل اوصیاءفوق تخصص جراحی کودکان12-10-
دکتر حسن زمانیفوق تخصص قلب12-10-
دکتر احمد تمدنیفوق تخصص خون و سر طان12-10-
دکتر سحر صدرمحررپورفوق تخصص کلیه و مجاری ادراری12-10-
دکتر ساناز مهربانیفوق تخصص گوارش--
دکتر نعیمه نخجوانیمتخصص کودکان -7-4
دکتر مرتضی علیجانپورفوق تخصص غدد ومتابولیسم ---
دکتر علی محمد پورفوق تخصص بیماریهای عفونی ---
چهارشنبهدکتر هادی سرخیفوق تخصص کلیه و مجاری ادراری11-9-
دکتر موسی احمد پورفوق تخصص نوزادان12-10-

فوق تخصص قلب 12-10-
دکتر حسن محمودیفوق تخصص خون و سرطان12-10-
خواهفوق تخصص مغز و اعصاب11-10-
دکتر علی محمد پورفوق تخصص بیماریهای عفونی---
دکتر حمید رضا قائمیفوق تخصص قلب12-10--
دکتر ساناز مهربانیفوق تخصص گوارش-7-4
پنج شنبهدکتر ساناز مهربانی فوق تخصص گوارش--
دکتر علی محمد پورفوق تخصص بیماریهای عفونی--
دکتر حمید رضا قائمیفوق تخصص قلب12-10-
    
 برنامه کلینیک شنوایی سنجی در  ماه 95
 شنبهیکشنبه  دوشنبه سه شنبه
 چهارشنبه پنج شنبه
 جمعه
 5/10  5/15  4/31  
 5/17  5/12  5/7  
   5/19  5/14  
 5/31  5/26  5/21  
     5/28  
       
  برای تعیین نوبت شنوایی سنجی روزهای زوج از ساعت 12-9 با تلفن 5-32354951  داخلی  204 تماس بگیرید
ضمناً پزشکان ذیل در لیست تلفن گویا می باشند:
1- دکتر موسی احمدپور 2-دکتر یداله زاهدپاشا  3-دکتر رحیم سوادکوهی  4-دکتر کاظم بابازاده  5-دکتر حمیدرضا قائمی 6-   دکتر سحر صدر محررپور 8-دکتر ساناز مهربانی 10-دکتر احمد تمدنی 11-دکتر حسن محمودی  12-دکتر ایرج محمدزاده 13- دکتر علی محمدپور میر  14- دکتر سهیل اوصیا 15-دکتر عباس هادی پور  16- دکتر نعیمه نخجوانی
پزشکانی که در تلفن گویا نمی باشند و مراجعین محترم باید در مرکز جهت نوبت دهی حضور بعمل رساند عبارتند از:
1- دکتر هادی سرخی  2- دکتر محمدرضا اسماعیلی  3-دکتر محمدرضا صالحی عمران  4- دکتر مرتضی علیجانپور
     
 
>