مسئول امور مالی  آقای مجتبی شکوهی 
 مسئول امور اداری علی اصغر صفری 
مترون سرکار خانم عمواقلی طبری 
مسئول حراست آقای مجتبی شکوهی 
مسئول فنی ـ مهندسی آقای نبی الله فتحی  
 مسئول ITاقای ابراهیم فتح تبار  
مسئول آمار و مدارک پزشکی سرکار خانم قربانی 
 مسئول خدمات آقای حمید رضاباقری 
 مسئول روابط عمومیآقای مهدی گلی گنجی 
 مسئول دفتر آقای محمود عسکری  

 مددکاری

سرکار خانم نوروزی 
 بهبود کیفیت سر کار خانم حاجی تبار 
     
 
>