آزمایشات قابل پذیرش در مرکز ژنتیک امیرکلا

بیماری تالاسمی
  Cystic fibrosis (CF) فیبروز کیستی :
تعیین هویت
تعیین جنسیت
سایر
     
 
>