آدرس و شماره تماس های داخلی بیمارستان

بابل_ امیرکلا_بیمارستان کودکان مرحوم شفیع زاده امیرکلا

شماره تماس جهت نوبت گیری: 5-32342152-011

شماره تماس جهت ارتباط با اپراتور و بخش ها: 5-32354951-011

شماره فکس: 32340656-011


واحد/بخش
شماره تلفنواحد/بخششماره تلفنواحد/بخششماره تلفنواحد/بخششماره تلفنواحد/بخششماره تلفن
اورژانسآزمایشگاهپاویون فلو آقایاندرمانگاهمددکاری اجتماعی197
اورژانس105منشی  آزمایشگاه114پاویون فلو آقایان184منشی107مامور بیمه104
اورژانس192آزمایشگاه115پاویون فلو آقایان194درمانگاه خوناتاق درمانگاه 1 و2109183- 180کتابخانه151
همراه بیمار اورژانس156مسئول آژمایشگاه139پاویون فلو آقایان175اتاق نوار مغز166کنترل عفونت و سوپروایزر آموزشی179
کلاس درس اورژانس208
اتاق عملمیکروب شناسی182پاویون  فلو خانم189اتاق اکو قلب147کلاس درس دکتر هادی پور207
اتاق عمل118پاتولوژی167پاویون رزیدنت آقانوار قلب153  
اتاق عمل119آشپزخانهسال 3176درمانگاه غدد202گفتار درمانی201
امور اداری و مالیآشپزخانه129سال2177نوبت دهی درمانگاه 203شنوایی سنجی204
رئیس امور اداری121کارشناس تغذیه159سال1178داخلی 2116نگهبانی
رئیس امور مالی122سلف سرویس103  همراه بیمار داخلی2146نگهبانی ورودی بیمارستان 111
کارپردازی123اتاق کمیته ها198دپارتمان داخلی3 ، جراحی وگوارش117نگهبانی درب نقلیه102
دبیرخانه124پاویون اینترنها(آقا)136واحد آموزش (دپارتمان) 110همراه بیمارداخلی3157نگهبانی داخل سالن187
اپراتور حسابداری160پاویون اینترنها(خانم)137اتاق اساتید145داخلی1150نقلیه126
حسابدار165پاویون پرستاری164اتاق اساتید127همراه بیمار داخلی1155-191نوزادان141
کارگزینی173پیوند200-199اتاق اساتید108رختکن آقایان158اتاق پزشک نوزادان 206
امور رفاهی186پذیرشسونوگرافی و رادیولوژیرختشویخانه131اتاق شیردهی نوزادان171
آی سی یو اطفال148پذیرش132سونوگرافی133ژنتیک162آی سی یو نوزادان142
مسئول پذیرش134منشی رادیولوژی135  منشی آی سی یو نوزادان213
آندوسکوپی196صندوق پذیرش168مسئول رادیولوژی181فروشگاه143اتاق شیر آی سی یو نوزادان210
بایگانی پذیرش174تالاسمیپذیرش تالاسمی149161فیزیوتراپی190  
اسکرین     106پاویون رزیدنت(خانم)دفتر پرستاری138فنی140  
سال 3120حراست169اتاق اکسیژن فنی172  
انبار128-113سال2193خیاط خانه130مدیریت112-212  
آی تی(IT)209سال1211داروخانه125مخابرات144  
آُسانسور205  دیالیز170مرکز تحقیقات154  
     
 
>